font-awesome-load
material-design-icons-load
loggedout
Stadtgeschichtliches Museum Leipzig Logo
Dok.-Id Titel
Taler - MS/118/2005
abgebildete Person: Johann Georg III. (Kurfürst)
Datierung: 1682
Material: Silber
Hersteller: Christoph Fischer
Taler - MS/124/2005
erwähnter Ort: Anhalt
Datierung: 1615
Material: Silber
Taler - MS/125/2005
erwähnter Ort: Anhalt
Datierung: 1615
Material: Kupfer
Taler - MS/126/2005
erwähnter Ort: Anhalt
Datierung: 1728
Material: Silber
Taler - MS/131/2005
erwähnter Ort: Anhalt-Bernburg
Datierung: 1799
Material: Silber
Taler - MS/132/2005
erwähnter Ort: Anhalt-Bernburg
Datierung: 1799
Material: Silber
Taler - MS/133/2005
erwähnter Ort: Anhalt-Bernburg
Datierung: 1823
Material: Silber
Taler - MS/136/2005
erwähnter Ort: Anhalt-Bernburg
Datierung: 1834
Material: Silber
Taler - MS/138/2005
erwähnter Ort: Anhalt-Bernburg
Datierung: 1859
Material: Silber
Taler - MS/139/2005
erwähnter Ort: Anhalt-Bernburg
Datierung: 1861
Material: Silber
Taler - MS/140/2005
erwähnter Ort: Anhalt-Bernburg
Datierung: 1862
Material: Silber
Taler - MS/141/2005
erwähnter Ort: Anhalt-Cöthen
Datierung: 1747
Material: Silber
Taler - MS/142/2005
erwähnter Ort: Anhalt
Datierung: 1807
Material: Billon
Taler - MS/145/2005
erwähnter Ort: Anhalt
Datierung: 1858
Material: Silber
Taler - MS/147/2005
erwähnter Ort: Anhalt
Datierung: 1863
Material: Silber
Taler - MS/148/2005
erwähnter Ort: Anhalt
Datierung: 1865
Material: Silber
Taler - MS/168/2005
erwähnter Ort: Baden
Datierung: 1830
Material: Silber
Taler - MS/169/2005
erwähnter Ort: Baden
Datierung: 1831
Material: Silber
Taler - MS/181/2005
erwähnter Ort: Baden
Datierung: 1860
Material: Silber
Taler - MS/195/2005
erwähnter Ort: Bayern
Datierung: 1764
Material: Silber
Taler - MS/202/2005
erwähnter Ort: Bayern
Datierung: 1810
Material: Silber
Taler - MS/212/2005
erwähnter Ort: Bayern
Datierung: 1837
Material: Silber
Taler - MS/214/2005
erwähnter Ort: Bayern
Datierung: 1838
Material: Silber
Taler - MS/218/2005
erwähnter Ort: Bayern
Datierung: 1842
Material: Silber
Taler - MS/220/2005
abgebildeter Ort: Feldherrnhalle
erwähnter Ort: Bayern
Datierung: 1844
Material: Silber