font-awesome-load
material-design-icons-load
loggedout
Stadtgeschichtliches Museum Leipzig Logo
Dok.-Id Titel
Plakat - 1848/49:98/9 Nr.13
erwähnte Person: Minutoli, erwähnter Ort: Berlin
Datierung: 1848.03.23
Material: Papier
Hersteller: Ferdinand Reichardt und Co.
Plakat - 1848/49:98/9 Nr.26
erwähntes Ereignis: Trauerzug, erwähnter Ort: Opern-Platz, erwähnte Zeit: 1848.10.20.
Datierung: 1848 (um)
Material: Papier
Hersteller: Harth und Schultze
Plakat - 1848/49:98/9 Nr.4
erwähnter Ort: Friedrichshain, erwähnte Zeit: 1848.03.22.
Datierung: 1848.03.
Material: Papier
Hersteller: Julius Sittenfeld
Plakat - 1848/49:98/9 Nr.6
erwähnter Ort: Berlin, erwähnte Zeit: 1848.03.18.
Datierung: 1848.03.22
Material: Papier
Hersteller: Friedländische Buchdruckerei
Plakat - 1848/49:98/9 Nr.8
erwähnte Person: Kuphal, erwähnter Ort: Berlin, erwähnte Zeit: 1848.03.18.
Datierung: 1848.03.20
Material: Papier
Hersteller: Ferdinand Reichardt und Co.
Plakat - 1848/49:98/9 Nr.11
Datierung: 1848 (um)
Material: Papier
Hersteller: Friedländische Buchdruckerei
Plakat - 1848/49:98/9 Nr.12
erwähnter Ort: Friedrichshain
Datierung: 1848 (um)
Material: Papier
Hersteller: Vereins-Buchdruckerei
Plakat - 1848/49:98/9 Nr.15
erwähnter Ort: Friedrichshain
Datierung: 1848 (um)
Material: Papier
Hersteller: S. Loewenherz
Plakat - 1848/49:98/9 Nr.16
Datierung: 1848 (um)
Material: Papier
Hersteller: C. H. Hoßfeld
Plakat - 1848/49:98/9 Nr.21
erwähnte Person: Friedrich der Große, erwähntes Ereignis: Aufstellung der Büste Friedrichs des Großen, erwähnter Ort: Friedrichshain
Datierung: 1848 (um)
Material: Papier
Hersteller: E. Litfaß